Hvad er samskabelse?

1. Udvikle nye tiltag
Samarbejdet bør rette sig mod at skabe noget nyt. I samskabelse skaber aktørerne en nyfortolkning eller en videreudvikling af et eksisterende tilbud. Det centrale er, at par-terne redefinerer og nyvurderer deres relationer og roller og fokuserer på, hvordan nye relationer og roller kan skabe ny kvalitet.

2. Skabe nye ressourcer
Traditionelt samarbejde bygger på en række fast vedtagne normer om, hvem, der gør hvad. I samskabelse kombinerer man ressourcer, faglighed og kompetencer på en ny måde. Samskabelse udfolder sig, når målgruppen selv tager ejerskab til problemerne, og de omgivende aktører gradvist ændrer rolle fra hjælpere til ligeværdige samarbejdspartnere.

3. Øge demokratiet
Samarbejde kan være meget formelt og styres ofte af faste rutiner og mødeformer. I samskabelse foregår der en dialogbaseret proces, hvor de traditionelle ”magtstrukturer” ændres, og hvor de forskellige parter sammen definerer problemer, udford-ringer og fælles handling. Samskabelse er en uafsluttet proces, hvor problem og handling løbende kan genforhandles.

3. Skabe ligeværdighed
Samarbejde foregår ofte imellem ulige parter med forskellige ressourcer og kompetencer, og der kan ofte være mangel på anerkendelse og gensidig tillid. I samskabelse finder parterne en fælles forståelse af de eksisterende styrker, begrænsninger og muligheder. I samskabelse er det målet at etablere et ligeværdigt samarbejde, hvor alle anerkendes for deres forskellige udgangspunkter, hvorfor alle føler sig set og hørt.

5. Udbrede ejerskabet
Samarbejde bygger ofte på at nogle har fået den gode idé og har taget et initiativ. I samskabelse udbredes initiativet og ejerskabet, og der skabes en ny og fælles platform for samarbejdet, således at der udvikles et reelt medejerskab og et fælles ansvar.

6. Udfordre det bestående
Når parter møder hinanden er de ofte bundet af, at de repræsenterer forskellige fagligheder, ressourcer og kulturer. I samskabelse er det tilladt at stille spørgsmålstegn ved relationer, roller, rammer og regler. Det er samskabelsens DNA at udfordre vante tankegange og være risikovillig.