Opgaver 2009-2010

BOLIGSELSKABER FORMULERER EN LOKAL BOLIGPOLITIK

Boligselskaberne i Brøndby har sammen med Tverskov Kommunikation udviklet en boligpolitik, som er blevet brugt i forbindelse med kommunalvalget 2017.

Boligpolitikken er blevet udviklet via tre temadage og en generalforsamling. Boligpolitikken er blevet markedsført i medier og via tre vælgermøder, hvor lokale kandidater diskuterede boligpolitik i Brøndby Strand, Brøndby Øster og Brøndby Vester.

Formålet med politikken er, at sætte boligpolitikken på den kommunale dagsorden og at få nedsat et boligpolitisk udvalg i Brøndby Kommune.

VISIONSPROJEKT FOR NYGÅRDSPARKEN

Boligområdet Nygårdsparken, Brøndby, har været igennem en visionsproces, der bl.a. har bestået af en spørgeskema-undersøgelse, to beboerworkshops og et afdelingsmøde.

Byggeriet er fra 50´erne og der har været behov for at udvikle en strategi for, hvordan boligområdet kan forblive attraktivt om 10 år. Der er formuleret en vision og fire værdier for området og der er samlet over 100 ideer i et idékatalog, som nu danner udgangspunkt for beboernes valg af renoveringsstrategi.

 

HJEMMESIDE FOR NYGÅRDSPARKEN

Boligområdet Nygårdsparken, Brøndby, har fået ny hjemmeside via et samarbejde med Tverskov Kommunikation.

Behovet for en hjemmeside opstod i forbindelse med en visionsproces om boligområdets fremtidige udvikling. Der var behov for at lægge ideer og forslag ud på en hjemmeside for at styrke dialogen med beboerne.

Der er brugt en hjemmesidedesigner til den tekniske del, mens Tverskov Kommunikation har stået for projektledelse og for indhold og foto til hjemmesiden.

 

GREVE NORD BYDELSKONFERENCE

Greve Nord Partnerskab arrangerer bydelskonference for at udvikle netværk og det lokale samarbejde.

Greve Nord Partnerskab har med processtøtte fra Tverskov Kommunikaiton planlagt en konference for politikere, det lokale foreningsliv og de lokale græsrødder med henblik på at videreudvikle bydelen Greve Nord.

Konferencen åbnes af Greves borgmester og den indeholder en lang række oplæg fra politikere og lokale aktører. Greve Nords image vurderes af en ejendomsmægler fra Nybolig, en museumsinspektør fra Greve Museums fortæller om Greves udvikling fra bondeland til forstad, og deltagerne vil høre oplæg om Brøndby Srands erfaringer med at skabe et bedre image.

Konferencen, der afholdes i september, byder også på lokale projektbesøg, hvor deltagerne kan få mere at vide om erfaringer med at udvikle de lokale projekter.

 

UDLEJNINGSBROCHURER FOR PARKVEJ

Brochure, der kan tiltrække borgere til Skælskør-området og tilbyde dem en attraktiv lejlighed.

Tverskov Kommunikation og den grafiske virksomhed Mouselab samarbejder om at lave en udlejningsbrochure for Skælskør Boligselskab, der gerne vil tilbyde lejligheder til borgere, der søger job på Slagelse Sygehus.

Sygehuset vil i de kommende år blive udvidet med ca. 1.000 nye arbejdspladser.

 

IMAGE- OG UDLEJNINGSKAMPAGNE PARKVEJ

Parkvej-Avisen er et fysisk og et socialt portræt af en bebyggelse, der skal renoveres for 215 mio. kr.

Projektet er et samarbejde imellem Skælskør Boligselskab, Kuben Management og Tverskov Kommunikation, der har stået for udarbejdelse af Parkvej-Avisen, der i juni uddeles i 12.000 eksemplarer i Skælskør-området.

Avisen indeholder interviews med Slagelses Kommunes borgmester, Parkvejs beboere, afdelingsformand, bebyggelsens varmemester, aktivitetsmedarbejdere og kommende lejere.

Avisen fortæller om den kommende renovering og om alle de nye tiltag, der er på vej, og som vil gøre bebyggelsen til et meget attraktivt boligområde.

 

ERFARINGER MED BORGERINDDRAGELSE I BALLERUP

Artikelsamling om Ballerup Kommunes erfaringer med beboerinddragelse i den almene sektor. 

Artiklerne tager udgangspunkt i fire roller og synsvinkler på beboerinddragelsen. 1. Den kommunale afdelingsleder. 2. Den kommunale projektleder. 3. Den projektansatte beboerrådgiver. 4. Den frivillige.

Artiklerne skal i første omgang bruges som erfaringsoplæg til  kommunalbestyrelsen og skal udgives i løbet af efteråret 2010.

 

ARTIKLER OM PROJEKT KOKKEDAL PÅ VEJ

Artikler om Kokkedal På Vej til Boligkontoret Danmarks beboermagasin.

Artikler om baggrund og erfaringer med projekt Kokkedal På Vej. Her lægges der i helhedsplanen og i praksis meget vægt på forankring af de boligsociale aktiviteter.

Artiklerne omhandler bl.a historier om den etniske systue, det fælles kulturråd imellem tre boligafdelinger og den lokale folkeskoles rolle i udvikling af netværk og sammenhængskraft.BEBOERDEMOKRATIETS UDFORDRINGER

Dialog-oplæg for DABs ledelse og udviklingsgruppe om beboerdemokratiets mange nye udfordringer i informationssamfundet.

Hvorfor er der så lidt innovation og udvikling i beboerarbejdet, og hvordan kan de almene boligorganisationer ruste sig til at skabe nyt liv i beboerdemokratiet?

Om beboerdemokratiets tilstand, om erfaringer med hvervning af frivillige, om udvikling af bestyrelsesarbejdet, om det inkluderende beboerdemokrati og kompetenceudvikling af beboerdemokrater, så de kan håndtere den nye tids udfordringer.

 

UDVIKLINGSWORKSHOP OM BORGERINDDRAGELSE

Center for Borgerdialog afholdt udviklingsworkshop i huset Mandag Morgen.

Udviklingsworkshoppen fokuserede på borgerinddragelse i relation til det kommunale budget, klimakommuner og den danske sundhedssektor.

Der blev udviklet konkrete bud på udvikling af Center for Borgerdialog som vindenscenter, samt udviklet ideer til kurser og kompetenceudvikling i borgerinddragelse.

 

TRENDS, NØGLETAL OG FAKTA FOR HORESTA

Artikler om krisen i hotel- og restaurationsbranchen.

Branchen venter på det økonomiske opsving. Artikler om Normtalsanalysen, der analyserer situationen på 18 forskellige forretningsområder.

Interview med hotelejere og konsulenter, der vurderer, hvordan de kan bruge analysen og HORESTAS årlige Normtals-messe, der i 2010 afholdes i Messecenter Herning.

 

FRIVILLIGT ARBEJDE, FORMIDLING OG PR

Workshop i Dansk ICYE om kommunikation, pressearbejde og udvikling af organisationens arbejde.

Oplæg og workshop om medier, nyhedskriterier og den gode historie. Desuden om pressekontakt, kommunikationsstrategier og brug af komunikationsplaner i forbindelse med med større kampagner.

I oplægget/workshoppen blev der fokuseret på, hvordan man kobler organisationens mål om interkulturel forståelse med budskaber og kommunikation, der motiverer unge og værtsfamilier til at påtage sig interkulturelle udfordringer. Workshoppen udarbejdede en lang række ideer til udvikling af ICYE´s PR-arbejde.

KOMMUNIKATION, PROCES OG BORGERINDDRAGELSE

Tema- og inspirationsdag for Aalborg Boligsociale Forum.

Oplæg om erfaringer og principper for den gode borgerinddragelse, et øjebliksbilede af det frivillige Danmark, analyse af beboerdemokratiet og erfaringer med forankring af det boligsociale arbejde.

Oplægget kom også ind på principper for god kommunikation, og hvordan man som boligsocial medarbejder kan arbejde med image-strategier i udsatte boligområder.

 

BORGERINDDRAGELSE I KLIMA-ARBEJDET

Aalborg Universitet – oplæg om borgerinddragelse, miljøkommunikation og Københavns Klimaplan.

Seminar om borgerinddragelse i energibyer samlede studerende og forskere fra Aalborg Universitet til dialog om borgerinddragelse i klima-arbejdet.

Som konsulent for Center for Borgerdialog holdt jeg oplæg om erfaringer med borgerinddragelse i kommunerne, nytænkning i dialogem med borgerne, metoder og principper for borgerinddragelse og mulighederne for borgerinddragelse i Københavns Kommunens klimaarbede, der har som mål at gøre byen CO2-neutral i 2025.

 

UDV IKLING AF BEBOERBLADET ESPLANADEN

Brøndby Strand – grafisk workshop om nyt design og layout samt workshop om fornyelse af beboerbladets indhold.

Beboerbladet er udkommet igennem 12 år og trængte til fornyelse af koncept og indhold. Arbejdet byggede på ideer fra et bladseminar, der blev afholdt tidligere på året.

I den grafiske workshop deltog grafiker Jesper Faurby fra firmaet Mouselab.

 

UDVIKLING AF HJEMMESIDE OG BEBOERBLAD

Analyse, vurdering og forslag til udvikling af Askerød Tidende og Askerøds hjemmeside.

I 2009 er boligområdet Askerød blandt de fem almene boligområder i Danmark, der har været mest i medierne. Desværre med negative historier.

Udvikling af boligområdets hjemmeside og beboerblad er nødvendigt, hvis boligområdet selv skal formidle de gode historier og vise beboere og offentlighed, at boligområdet byder på mange kvaliteter og er i gang med en udvikling, hvis mål er at gøre bebyggelsen til et attraktivt boligområde.

 

MEDIEKONTAKT, TIPS OG RÅD OM MEDIER

Heldagskursus på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes foreningshøjskole. Kurset blev afholdt for organisationer under paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser.

Synlighed i medierne kan være med til at mindste eller helt at undgå stigmatisering af mennesker med sjældne lidelser. Synlighed er også vigtig, når det handler om prioritering af ressourcer i det offentlige sundhedssystem og på socialområdet.

Kurset handlede om mediernes verden, om journalitiske nyhedskriterier, og om vinkling af historier og budskaber. Undervisningen foregik i en kombinatin af øvelser, dialog og erfaringsudveksling. Kurset omhandlede også tips og råd om pressemeddelslser, pressemøder, kommunikationsplaner og vurderinger af organisationernes medieprodukter.

 

UDVIKLING AF VIBOs HJEMMESIDE

Stratgisk web-notat, der peger på, hvad almene hjemmesider skal kunne, med udgangspunkt i en vurdering af Lejerbo, KAB, Boligkontoret og AABs hjemmesider.

Strategisk inspirationsoplæg til VIBOs informationsudvalg, der arbejder med udvikling af VIBOs hjemmeside.

Oplægget fokuserer bl.a. på nyhedsformidling, hjemmesidernes boligdatabaser, elektronisk selvbetjening, information til lejerne og servicering af beboerdemokratiet.

 

DIALOG, FOREBYGGELSE OG FREMTIDSSIKRING

Rapport fra dialogmøde imellem Balerup Kommune og de almene boligorganisationer om det fremtidige samarbejde

Rapporten er udsendt til samtlige bestyrelsesmedlemmer i kommunens almene boligområder. Den indeholder oplæg om det hidtige og det fremtidige samarbejde efter 2010, hvor en nye styringsreform træder i kraft i landets kommuner.

Rapporten fortæller om projekter, renoveringer og fremtidssikring  i 10 af kommunens almene boligområder. Den indeholder desuden et idékatalog over 77 tiltag, der kan være med til at fremtidssikre de almene boligområder.

 

AALBORG ØST OG DET GODE IMAGE

Inspirationsaften i Aalborg Øst om, hvordan byområdet kan arbejde med at forbedre sit image.

30 bestyrelsesmedlemmer, kommunalt ansatte og projektansatte lyttede til erfaringer med at skabe imageløft i udsatte by- og boligområder i Danmark.

Deltagerne idé-udviklede med udgangspunkt i erfaringerne og i situationen i Aalborg Øst og delte sig op i temagrupper for at diskutere, hvordan man kan igangsætte konkrete image-projekter i Aalborg Øst.

 

BEBOERBLADE OG DET GODE IMAGE

Oplæg og workshop på KAB konference for afdelingsbestyrelser.

Workshop på KABs konference “Liv mellem husene”. Det handler ikke om at udgive noget, men at opnå noget. Afdelingsbestyrelsen skal bruge beboerbladet som et værktøj til at udvikle boligområdet.

I workshoppen fik deltagerne blandt andet en skabelon til udvikling af en informationsstrategi for et alment boligområde. Den handler blandt andet om afdelingens mål, målgrupper, informationsværktøjer, en risikoanalyse, og at få fortalt de gode historier i medierne.

NY DIALOG IMELLEM KOMMUNER OG BOLIGOMRÅDER

Dialogmøde om udviklingsprojekter, attraktive boligområder og fremtidigt samarbejde.

Seminar i Ballerup Kommune med fokus på formidling af konkrete projekter fra 10 almene boligområder. Tverskov Kommunikation har været med til at planlægge og gennemføre dialogmødet og lave projekt-præsentationer for 10 almene boligområder, hvor der arbejdes med folkesundhedspladser, fysiske renoveringer, forskønnelse af udearealer, bygning af ungdomsboliger og seniorbofællesskaber.

Tverskov Kommunikation holdt oplæg om fremtidssikring af almene boliger og fremlagde et katalog over 77 ideer til initiativer, der kan være med til at skabe fremtidens attraktive boligområder. Seminaret fokuserede også på udvikling af samarbejdet og dialogen imellem den almene boligsektor og Ballerup Kommune, når den nye styringsreform træder i kraft 1. januar 2010.

 

KOMMUNIKATIONSARTIKLER TIL MAGASINET K

Om krisen og fyringstrusler i kommunikationsbranchen.

Hvad sker der, når generationen 50+ bliver fyret? Om fyringsrunden i DR og om udfordringerne ved at være ”erfaringsramt” og oppe i årene. Om karriererådgivning og hvordan man kommer videre?

Borgerinddragelse – en ny kommunikationsdisciplin. Professionelle kommunikatører i kommunerne skal i stigende omfang kunne håndtere borgerinddragelse. Hvad er erfaringerne fra kommunikationsafdelingerne, og hvilke nye værktøjer og kompetencer er der brug for?

 

MÅL OG HANDLEPLAN FOR DIN BOLIGAFDELING

Mål- og handleplan for VIBOs boligområde afdeling 113 i Holmbladsgade, Amager.

Tverskov Kommunikation har rollen som udviklings- og proceskonsulent for et pilotprojekt, hvor boligområder i VIBO udvikler mål- og handleplaner. I planerne analyseres det enkelte boligområdets styrker og svagheder set i forhold til konkurrencesituation i lokalområdet og de behov som fremtidens lejere stiller til en almen bolig.

Mål- og handleplanen udarbejdes i en dialog imellem Tverskov Kommunikation, afdelingsbestyrelse, udlejningsafdeling, varmemester og områdeleder. Der opstilles konkrete mål og handleplaner for, hvad boligafdelingen bør gøre her og nu og på længere sigt, og der tages stilling til, om boligområdet skal gennemføre en trinvis-moderniserings-strategi, eller om bestyrelsen skal tage skridt til udviklingen af en fysisk og social helhedsplan for området.

 

BLADUDVIKLINGSSEMINAR BRØNDBY STRAND

Inspirations-seminar til udvikling af Beboerbladet Esplanaden.

Tverskov Kommunikation har været tovholder i udvikling, planlægning og gennemførelse af et bladudviklingsseminar, hvor der blev opstillet fire dilemmaer og udfordringer. Skriver Beboerbladet Esplanaden for meget om bydelen og for lidt om boligområderne? Er bladet alle beboernes blad – også de etniske minoriteters? Kan bladet gøre mere for at udvikle debat og dialog om områdets udfordringer? Og er bladet blevet ”så professionelt”, at det er blevet vanskeligere at inddrage nye frivillige i bladarbejdet?

Tverskov Kommunikation har i forbindelse med seminaret udarbejdet et debatoplæg om bladets 12-årige historie og udvikling. På seminaret holdt udvalgte personer oplæg i ”det kritiske hjørne”, hvor de gav deres syn på beboerbladets fire udfordringer. Deltagerne udviklede ideer til nye stofområder og diskuterede, hvordan bladet skal udvikle sig fremover.

 

VISION OG MÅL FOR DIN BOLIGAFDELING

Vision, mål og handleplan for T13.

Tverskov Kommunikation har stået for forberedelse og gennemførelse af et bestyrelsesseminar, hvor man blandt andet satte ord på boligafdelingens vision, mål og handleplan. På seminaret var der desuden fokus på bestyrelsens arbejdsformer og samarbejdsrelationer, som blev diskuteret på baggrund af en anonym spørgeskemaundersøgelse.

Afdelingsbestyrelsen arbejder projektorienteret – nu med 10 indsatsområder. Der er udpeget bestyrelsesansvarlige for hvert indsatsområde, der nu har en vision, mål og en handleplan.

 

NYE ADFÆRDSREGLER OG SAMARBEJDSNORMER

Udvikling af afdelingsbestyrelsens arbejdsformer og samarbejdsrelationer.

Via et spørgeskema til bestyrelsesmedlemmer blev deres individuelle ønsker, behov og meninger afdækket, f.eks. med hensyn til bestyrelsesmødernes ledelse, deres form og indhold, bestyrelsesmedlemmernes relationer, og roller, samt individuelle ønsker om opgaver og opgaveløsning.

Samarbejdsrelationerne blev diskuteret på et seminar, hvor afdelingsformanden var i “den varme stol”. Bestyrelsen vedtog efterfølgende et papir, hvor de fælles normer for samarbejdet er beskrevet.

 

JUBILÆUMSSKRIFT FOR HØJBJERG VÆNGE, HERLEV

16 siders jubilæumsskrift om Højbjerg Vænge.

Tverskov Kommunikation har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Højbjerg Vænge udarbejdet et jubilæumsskrift, der fortæller om Højbjerg Vænges 60-årige historie og om Herlevs udvikling fra at være et bondesamfund til en moderne forstad.

Portrættet af Højbjerg Vænge formidles via beboerinterviews, interviews med varmemester og afdelingsbestyrelse. Jubilæumshæftet slår også til lyd for de kommende renoveringer, så boligområdet kan fastholde sit gode ry som et af Herlevs mest attraktive boligområder.

 

VÆRKTØJSKASSE I BORGERINDDRAGELSE

Værktøjskasse med 15 værktøjer til kommunal borgerinddragelse.

Via netværksfirmaet Center for Borgerdialog har Tverskov Kommunikation medvirket til at udvikle en værktøjskasse i borgerinddragelse til Fredericia Kommune.

Værktøjskassen indeholder beskrivelser af principper og metoder til borgerinddragelse og 15 konkrete værktøjer, der kan anvendes, lige fra borgermøder til borgerpaneler og fokusgruppeinterviews.

 

SAMARBEJDSAFTALE OG AKTIVFORENING

Udvikling af partnerskab via en samarbejdsaftale og en aktivitetsforening.

Seks boligafdelinger i Vængerne i Ballerup har siden 2006 samarbejdet med Ballerup Kommune om områdefornyelse. Projektet udløber med udgangen af 2009, hvorfor der er behov for en forankring af aktiviteterne og for at videreføre samarbejde ud over projektperioden. Tverskov Kommunikation har været projektleder for processen.

Samarbejdet er blevet udviklet via en interview-undersøgelse og en møderække med fokus på de aktiviteter boligafdelingerne ønsker at videreføre. Processen har ført til underskrivelse af en fælles samarbejdsaftale (dog kun for de 5 boligafdelinger) og vedtægter for en fælles aktivitetsforening, der stiftes i efteråret 2009.

 

KURSUS FOR CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

Formidlingskursus for frivillige ledere af sociale organisationer.

Hvordan tænker journalister, og hvad er ingredienserne i den gode historie? Hvordan vinkles tekster og historier, så budskaberne kommer klart frem? Hvordan bruges cases til at ”sælge” de gode historier til medierne?

Deltagerne fik præsenteret en række kommunikationsværktøjer, bl.a. en synopsis, en pressemeddelelse, et faktablad og en kommunikationsplan. Deltagerne arbejdede med cases, der tog udgangspunkt i deres egen organisation og hverdag.

 

UDVIKLING AF EN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Pædagogisk gennemslagskraft i Helsingør Kommune.

Ledere af fritidsklubberne i Helsingør Kommune har været på kursus for at lære noget om medier, synlighed, lobbyisme og gennemslagskraft.

På kurset blev der skabt en inspirerende dialog med udgangspunkt i en række eksempler på tiltag, som institutionerne kan foretage, hvis de ønsker større pædagogisk gennemslagskraft i forhold til deres pædagogiske mærkesager. Institutionerne har fået værktøjerne til selv at udvikle en informationsstrategi.

 

UDVIKLING AF BEBOERDEMOKRATIET

Idékatalog om mulighederne for udvikling af beboerdemokratiet.

Bestyrelsesmedlemmer fra 28 almene boligorganisationer udviklede, med processtøtte fra Tverskov Kommunikation, på et BL seminar i maj, et større idékatalog om fornyelse af beboerdemokratiet.

Idékataloget indeholder temaer, såsom hvervning af frivillige, bedre afdelingsmøder, nye organisationsformer, bedre beboeraktiviteter, nye kompetencer til frivillige og ideer til, hvordan boligselskaberne og BL kan bidrage til at udvikle beboerdemokratiet.

 

INSPIRATIONSSEMINAR FOR AGENDE 21-GRUPER

Seminar om borgerinddragelse og kommunikation på miljøområdet.

Via netværksfirmaet Center for Borgerdialog har Tverskov Kommunikation stået for afholdelse af et inspirations-seminar for Agenda-21-grupper og miljøgrupper i Region Sjælland. Her udvekslede grupperne blandt andet erfaringer om påvirkning af kommunernes miljø- og bæredygtighedspolitik.

Et gennemgående tema handlede om, hvordan miljøorganisationer mobiliserer flere borgere i miljøarbejdet. Oplæg, powerpoint og referat fra seminaret blev efterfølgende samlet i et materiale, som blev udsendt til deltagerne.

 

PRÆSENTATIONSMATERIALE FOR VIBO

Netbaseret brochure om VIBO som administrationsselskab.

Tverskov Kommunikation har udviklet PR-materiale om, hvad VIBO kan tilbyde af ydelser til boligområder, der leder efter et administrationsselskab.

PR-materialet handler bl.a. om VIBOs ydelser om servicering af ventelisterne, regnskabs- og budgetmøder, udarbejdelse af 10 års planer, grønt regnskab, oprettelse af hjemmesider og rådighed over en områdeinspektør med direkte ansvar for driften.

 

MEDIEKURSUS OG KLIPPEKORT I HUNDIGE

Mediekursus for afdelingsformænd og frivillige i Hundige.

Kurset blev gennemført som fyraftenskurser, hvor deltagerne fik undervisning i at lave pressemeddelelser, læserbreve og artikler. Kurset handlede også om mediekontakt og formidling af de positive historier om Hundige.

Materialerne blev samlet i en lille håndbog om mediekontakt. Værkstøjskurset var en fortsættelse af en image-temadag, der blev afholdt i 2008. De seks boligafdelinger i Hundige-projektet har nu et klippekort til Tverskov Kommunikation, så de i forbindelse med konkrete projekter kan rekvirere professionel journalistisk rådgivning.

 

INSPIRATIONSAFTEN: UDVIKLING AF BEBOERBLADE

Oplæg og dialog om erfaringer med udgivelse af beboerblade i KAB.

Med udgangspunkt i beboerblade i den almene sektor, bl.a. Beboerbladet Esplanaden, Brøndby Strand, blev der fremlagt erfaringer og ideer til, hvad beboerblade kan bruges til i et lokalt udviklingsarbejde. Det handler ikke om at udgive noget, men at opnå noget!

Et godt beboerblad har en mission og et mål, men hvilket? På inspirationsaftenen blev der vist eksempler på god og dårlig layout og formidling med udgangspunkt i eksisterende almene beboerblade. Der blev givet råd og tips om, hvordan man med enkle midler kan give beboerbladet et kvalitetsløft.

 

UDVIKLING AF GRAFISK IDENTITET

Udvikling af logo for aktivitetshuset Café 13.

Tverskov Kommunikation har været tovholder i udvikling af et logo for det nye aktivitetshus Café 13. Processen indeholdt en indholdsmæssig dialog om, hvad logoet skulle udtrykke. Desuden en fase med idéudvikling, hvor en række frivillige fremstillede konkrete logo, der alle blev videregivet til en grafiker (kommunikationsbureauet K2).

Der blev udvalgt flere logoer, som styregruppen bearbejdede og videreudviklede, indtil alle var enige om det færdige logo.

 

ARTIKLER TIL LEJERBOS JUBILÆUM

Artikler, der fortæller konkrete historier i virksomhedsberetningen.

For at skabe en mere læseværdig beretning er forskellige beboerildsjæle, bestyrelsesmedlemmer, afdelingsformænd og projektansatte blevet interviewet om deres projekter og arbejde i 2008.

Tverskov Kommunikation har bl.a. skrevet artikler om online-regnskaber til bestyrelser, opsætning af videokameraer, unge der hjælper med at renovere, samarbejde om nye plejeboliger og arkitekturpriser.

 

STYRKELSE AF LOKALT SAMARBEJDE

Udvikling af samarbejde og partnerskab i Vængerne, Ballerup.

Seminar om udvikling af samarbejdet imellem 6 boligafdelinger. Med udgangspunkt i konceptet Tingstedet, der er et møde-koncept, der bygger på retssagens metoder med advokater, vidner og dokumentation, udviklede deltagerne en diskussion om de fælles udfordringer og et idékatalog over tiltag, der kan fremme boligområdets udvikling.

Seminaret blev brugt til at afklare og at skabe fælles forventninger til det kommende samarbejde.

 

UDVIKLING AF BEBOERDEMOKRATIET

Værktøjskasse til udvikling af beboerdemokratiet.

Tverskov Kommunikation har sammen med Lejerbos Demokratiudvalg og Kommunikationsafdeling udviklet nye værktøjer, der kan bidrage til at skabe bedre afdelingsmøder og forøge evnen til at hverve nye ildsjæle til det frivillige arbejde.

Arbejdet bygger blandt andet på en interviewundersøgelse, som Tverskov Kommunikation har gennemført i 5 udvagte Lejerbo-afdelinger. Her blev 25 bestyrelsesmedlemmer og 25 beboere spurgt om deres syn på beboerdemokratiet og om, hvad de mener, der er behov for, hvis der skal hverves nye kræfter til beboerarbejdet.

 

BEDRE INFORMATION I BOLIGAFDELING

Månedligt nyhedsbrev og opgangsplakat.

Udvikling af indholdskoncept og grafisk design af et månedligt nyhedsbrev og en opgangsplakat. Tverskov Kommunikation har været med til at udvikle konceptet og den grafiske linie.

Et bestyrelsesmedlem har via selvstudier lært programmet Indesign at kende og har været på et kort kursus i layout. Bestyrelsesmedlemmet producerer nu selv nyhedsbrevet og plakaten hver måned.

 

CENTER FOR JOURNALISTISK KOMPETENCEUDVIKLING

Undervisning af kommunikationsansatte i strategisk kommunikation og interviewteknik.

Tverskov Kommunikation har formidlet viden om udvikling af kommunikationsstrategier, der skal målrettes medarbejderne, så hele organisationen lærer at kommunikere. Kommunikationsarbejdet skal påvirke og ændre medarbejderkulturen og gøre de ansatte til kommunikerende ambassadører for virksomheden.

Tverskov Kommunikation har medvirket til undervisning af kommunikationsansatte i interviewteknik. Hvordan kan man forberede sig til at lave et interview, og hvad skal man tænke på under selve interviewet, så man både får vinklet sin historie og får skabt et professionelt forhold til kilden?

Deltagerne oplever et pressemøde, hvor de skal tage notater og gøre sig overvejelser om, hvilke kilder de vil benytte, hvilken vinkel de vil vælge, og hvilket medie de vil skrive til.

 

UDVIKLING AF SAMARBEJDET I VANGKVARTERET

Seminar for at kick-starte boligsocialt projekt.

Seminaret for Vangkvarteret i Holbæk blev afholdt for at løse op for samarbejdsproblemer og for at skabe ny energi og fremdrift i Vangkvarterets boligsociale projekt. Seminaret blev gennemført med udgangspunkt i et seminar-koncept ”Tingstedet”, der bygger på retssagens metoder med brug af ”beboer-advokater”, ”vidner” og dokumentation.

Seminaret forløb i tre runder. En runde om boligområdets ”trusler”, en runde om områdets aktivitetstilbud og en runde om indsatsområderne i boligområdets helhedsplan og de fremtidige samarbejdsmuligheder.

 

KONSULENTRAPPORT- UDVIKLING AF BEBOERDEMOKRATIET

Beboerdemokratiet på vej ind i informationssamfundet.

Rapport udarbejdet af Tverskov Kommunikation. Rapporten analyser bl.a. barrierer for rekruttering af frivillige til beboerdemokratiet. Den peger på nødvendigheden af at udvikle et inkluderende beboerdemokrati, hvor der er højt til loftet, decentralisering af arbejdsopgaverne og en større bevidsthed om kompetenceudvikling og en positiv ”branding” af beboerarbejdet.

Rapporten anbefaler, at boligselskaberne bør formulere og vedtage en “frivillighedspolitik”, der sætter klare standarder og normer for selskabets rekruttering, udvikling og fastholdelse af beboerdemokrater.